Artikel 1: DEFINITIES

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan coaching of training is gesloten.

1.2 Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk aan de coaching of training deelneemt.

1.3 Training: cursus, training, workshop of enige andere bijeenkomst met als doel het   overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Coaching: sparren met als doel de persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van vaardigheden van de deelnemer.

1.4 Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Hennydoppenberg.nl, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

2.2 Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Hennydoppenberg.nl

Artikel 3: AANMELDING

3.1 Aanmelding voor een training, workshop of coaching kan telefonisch of per mail

3.2 Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij de regel geldt: vol=vol. Indien deelname aan een training niet meer mogelijk is voor gekozen datum, dan wordt de deelnemer ingedeeld bij de volgende groep en hiervan op de hoogte gesteld.

3.3 De deelnemer ontvangt van Hennydoppenberg.nl een bevestiging van aanmelding. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training, workshop of coaching tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.

3.4 De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4: PRIJZEN

4.1 De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

4.2 Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

4.3 Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5: BETALING

5.1 Na inschrijving voor een training, workshop of coaching zoals vermeld in artikel 3 ontvangt de deelnemer een digitale factuur van Henny Doppenberg – Coaching & training via hennydoppenberg.nl.

5.2 Betaling door de deelnemer dient te geschieden voor aanvang van de training, workshop of coaching of anders indien aangegeven op de factuur.

5.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.

5.4 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het openstaande saldo, met een minimum van € 200,- te vermeerderen met omzetbelasting (BTW).

Artikel 6: ANNULERING DOOR DEELNEMER

6.1 Annulering door de deelnemer/opdrachtgever van de overeenkomst is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Als dag van annulering geldt de dag van ontvangst van het schrijven door Hennydoppenberg.nl

6.2 Indien de deelnemer/opdrachtgever de overeenkomst annuleert, dan is de deelnemer de navolgende vergoeding verschuldigd:

– tot 14 dagen voor de eerste trainings/coachingsdatum: 100 procent van het totale bedrag

– 15 tot 30 dagen voor de eerste trainings/caochingsdatum: 50 procent van het totale bedrag

– 31 dagen of langer voor de eerste trainings/coachingsdatum: kosteloos

6.3 Annulering door de deelnemer/opdrachtgever van de trainings/coachingsovereenkomst na aanvang is niet mogelijk.

6.4 Bij verhindering kan de deelnemer zich in beginsel zonder bijkomende kosten laten vervangen door een ander, mits schriftelijk gemeld vóór aanvang van de training. De deelnemer cq. opdrachtgever blijft de overeengekomen trainingsvergoeding verschuldigd.

Artikel 7: ANNULERING EN WIJZIGINGEN DOOR HENNYDOPPENBERG.NL

7.1 Hennydoppenberg.nl heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen aan te brengen in de training, workshop of coaching. Hierbij dient onder meer te worden gedacht aan wijziging voor wat betreft de inhoud, de opzet, de trainer, het materiaal, de data, het tijdstip en de locatie. In geval van wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie wordt de deelnemer tijdig geïnformeerd per mail of telefoon.

7.2 Hennydoppenberg.nl heeft het recht zonder opgave van reden de training, workshop of coachsessie tot 3 dagen voor de eerste afspraak/trainingsdag af te gelasten, alsdan heeft de deelnemer cq. opdrachtgever recht op terugbetaling van het door de deelnemer aan Hennydoppenberg.nl betaalde bedrag.

Artikel 8: VERPLAATSING DATA

8.1 Hennydoppenberg.nl behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers aan de training, workshop deze te verplaatsen naar een andere datum.

Artikel 9: AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Hennydoppenberg.nl is niet aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training, workshop of coachsessie van Hennydoppenberg.nl of de annulering van de overeenkomst door Hennydoppenberg.nl, tenzij aan Hennydoppenberg.nl opzet of grove schuld kan worden verweten.

9.2 Indien Hennydoppenberg.nl op enig moment ondanks het bepaalde in artikel 2 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

9.3 Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 10: INTELLECTUEEL EIGENDOM

10.1 Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Hennydoppenberg.nl voorbehouden.

10.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hennydoppenberg.nl is de deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmaterialen te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 11: TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Hennydoppenberg.nl en overeenkomsten tussen Hennydoppenberg.nl en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in de plaats of het arrondissement waar de training is gegeven.